<

OET DLA PIELĘGNIAREK

The Occupational English Test znany również jako OET dla pielęgniarek, to międzynarodowy test języka angielskiego przygotowany specjalnie dla sektora opieki medycznej. Ocenia umiejętności komunikacji językowej pracowników służby zdrowia, którzy chcą zarejestrować się w odpowiednich instytucjach i pracować w środowisku anglojęzycznym.

What is oet for nurses

OET dla pielęgniarek jest obecnie akceptowany przez Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wielkiej Brytanii (NMC), jako potwierdzenie umiejętności językowych pielęgniarek, które ukończyły edykację w kraju Unii Europejskiej. Certyfiakt ten daje pewność, że osoba która go uzyska jest w stanie posługiwać się językiem angielskim na wymaganym poziomie w swoim zawodzie.

STRUKTURA EGZAMINU

OET dla pielęgniarek zapewnia prawidłową i rzetelną ocenę wszystkich czterech umiejętności językowych - słuchania, czytania, pisania i mówienia - z naciskiem na komunikację w środowisku medycznym i zawodowym:

Słuchanie (około 50 minut) / Czytanie (60 minut) / Pisanie (45 minut) / Mówienie (około 20 minut).

Czytanie

Test czytania składa się z dwóch części. W części A, trwającej 15 minut, kandydaci proszeni są o przeczytanie 3 lub 4 krótkich tekstów i wypełnienie streszczenia poprzez uzupełnienie brakujących wyrazów. „Czytanie” zaprojektowane jest tak, aby sprawdzić umiejętność skanowania tekstu w określonym czasie, wyszukiwanie informacji z wielu tekstów oraz syntezowanie informacji. W części B, trwającej 45 minut, kandydaci proszeni są o przeczytanie dwóch fragmentów dotyczących kwestii medycznych i udzielenie odpowiedzi na 8-10 pytań wielokrotnego wyboru dla każdego tekstu. Ta część przeznaczona jest do testowania umiejętności czytania i rozumienia dłuższych tekstów.

Mówienie

Test ustny odbywa się w formie indywidualnych rozmów z egzaminatorem. Zaczyna się krótkim wywiadem w ramach rozgrzewki, dotyczącym zawodowego przygotowania kandydata. Następnie egzaminator przechodzin do części właściwej - odgrywania ról. Kandydaci mają 2-3 minuty na przygotowanie się do każdej roli. Tzw. scenki trwają około pięć minut i opierają się na typowych interakcjach między pracownikiem służby zdrowia a pacjentem. Kandydat przyjmuje swoją zwykłą zawodową rolę (np. jako pielęgniarka), a egzaminator odgrywa rolę pacjenta, czasami krewnego lub opiekuna. W przypadku nauk weterynaryjnych osoba przeprowadzająca wywiad jest właścicielem lub opiekunem zwierzęcia.

Pisanie

W części pisemnej wymaga się od kandydatów napisania listu, zwykle jest to list polecający. W przypadku niektórych zawodów wymagany jest inny rodzaj listu, np. list o przeniesienie lub zwolnienie, lub list, w którym można udzielić porady pacjentowi, opiekunowi lub grupie. Kandydaci otrzymują listę zagadnień, które należy zawrzeć w treści listu.

Słuchanie

Test słuchania także składa się z dwóch etapów. W części A kandydaci słuchają symulowanej konsultacji (dialogu) między pielęgniarką/lekarzem a pacjentem i są zobowiązani do robienia notatek. W części B kandydaci wysłuchują specjalisty, który udziela krótkiego wykładu na temat zagadnień związanych ze zdrowiem, do którego przygotowane są zarówno pytania otwarte jak i zamknięte.

Koszt egzaminu

Opłata za OET dla pielęgniarek różni się w zależności od kraju. Obecnie istnieje niewiele centrów egzaminacyjnych dla OET dla pielęgniarek w całej Europie, ale cały czas się to poprawia:
• Opłata za egzamin jest pobierana w dolarach australijskich:
$587 AUD
ok. 1 500 PLN

DOKUMENTY

1. Karta kredytowa
2. Dokument tożsamości (najlepiej paszport)
- Dokument musi być ze zdjęciem
- Dokument musi być ważny w dniu podchodzenia do egzaminu
3. Zdjęcie w formacie paszport/dowód osobisty

FAQ:

+ Jaki wynik egazminu OET dla pielęgniarek powinienem uzyskać, aby móc zarejestrować się w NMC?

Pielęgniarki UE muszą uzyskać wynik B w skali OET, w każdej z 4 częsci.

A Bardzo wysoki poziom umiejętności językowych
B Wysoki poziom umiejętności językowych, tj. posługiwanie się językiem angielskim z płynnością i dokładnością, odpowiednią do potrzeb zawodowych
C Dobry poziom umiejętności jezykowych, jednak nie do zaakceptowania do samodzielnego wykonywania zawodu
D Umiarkowany poziom umiejętności językowych; wymaga poprawy
E Niski poziom umiejętności językowych; wymaga zdecydowanej poprawy

+ Dlaczego potrzebuję tak wysokiego wyniku z egazminu OET dla pielęgniarek?

Po konsultacjach rozpoczętych w 2003 r. zdecydowano, że 7.0 w skali IELTS jest minimalnym wskaźnikiem, który gwarantuje akceptowalny poziom znajomości języka angielskiego w celu rejestracji pielęgniarki w NMC. Poziom B w egzaminie OET odpowiada 7.0 w skali IELTS.

+ Uzyskałem wynik C+ w jednej z czterech części. Czy nadal mogę aplikować o numer NMC?

Nie. Wynik każdej z czterech części musi wynosić co najmniej B. Możesz jednak łączyć 2 różne wyniki testu. Konieczne będzie powtórzenie egzaminu w ciągu 6 miesięcy, w którym wykarzesz poziom B w każdym elemencie w obu podejściach.

+ Posiadam certyfikat OET dla pielęgniarek sprzed 3 lat. Czy moja aplikacja w NMC będzie zaakceptwana?

Certfikat OET dla pielęgniarek jest ważny 2 lata. Musisz podejść do egzaminu ponownie, aby móc się zarejestrować w NMC.